അക് റം അല് അല്ലാഖീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഖീല് അബ്ദുല് ഹയ്യ് റവ്വാ (മലേഷ്യാ)

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം

നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അബൂബക്കര് അഷാതിരീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി

അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി

ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം

അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്

ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് അസ്കര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് വലി അല് അര്കാനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അല് ഫഹ്മി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ല ഗയലാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുഐജാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുറൈമി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അലി അബൂ ഹാഷിം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അലി അല് ഹനീഫീ

നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അലി ജാബിര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അല് ഉഷ്രീ ഇംറാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അല് ഖാരീ യാസീന്

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അല് ഹുസൈനീ അല് അസാസീ

ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക

അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ് മദ് അലി അല് അജമി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ് മദ് നുഐനിഅ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ് മദ് സ്വാബിര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ്മദ് ആമിര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ്മദ് ഖുളര് അത്വറാബല്സീ

നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

അഹ്മദ് സഊദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ആദില് കല്ബാനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ആദില് റയ്യാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഇബ്റാഹീം അബ്കര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അല് ജിബ്രീന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അല് ജുര്മീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇബ്റാഹീം അസ്സഅദാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഉമര് അല് ഖസാബിരീ

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഉസ്താദ് സാമിരി(മലേഷ്യാ)

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഉസ്മാന് അന്സാരി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് അല് ജലീല്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് അല് വുഹൈബീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഖാലിദ് ഷുറൈമീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ജംആന് അല് ഉസൈമീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ജമാലുദ്ദീന് അസ്സുലൈഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ദാവൂദ് ഹംസ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

നബീല് റിഫാഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

നാസിര് അല് ഉബൈദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

നിഹമ ഹസ്സാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഫവാസ് അല് കഅബീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഫഹദ് അല് ഉതൈബീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഫഹദ് അല് കന്തരി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്

അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

ഫാരിസ് ഉബാദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ബന്തര് ബലീല

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഅമ്മര് അല് ഇന്തോനേഷീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഷാരീ അഫാസി

കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മഷാരീ അഫാസി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന

നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

മഹമൂദ് റിഫാഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മഹമൂദ് ശൈമീ

കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മാജിദ് അനസീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മാജിദ് സാമില്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മാലിക് ഷൈബ അല് ഹംദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മാഹിര് മുഐഖിലി

ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക

മാഹിര് മുഐഖിലി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മാഹിര് ഷഖാശീരീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

ഇബ്നു ആമിറില് നിന്ന് ദക്വാനിന്റെ നിവേദനം

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

ആസിമില് നിന്ന് ഷുഅ്ബയുടെ നിവേദനം

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മുഈള് അല് ഹരിസീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുസ്തഫ ലാഹനീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം

അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല

കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല

ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് അല് ബറാക്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് അല് മുന്ഷിദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് അല് മുഹൈസിനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് അല് ഹാഫിള്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ഐറാവീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ഖൈര് നൂര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ ( മലേഷ്യ)

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മൂസാ അല് ഖത്താമി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

മൂസാ ബിലാല്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യഹ് യാ ഹവ്വ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യാസര് അല് ഫീല്കാവീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യാസര് ഖുറഷീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യാസര് ദൌസരീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യാസര് മസ്റൂഈ

റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം

യാസര് സലാമാ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യൂസുഫ് ദഗൂസ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

യൂസുഫ് ഷുവൈഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

റളിയ്യ അബ്ദു റഹ്മാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

റഷീദ് ഇഫ്റാദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

റഷീദ് ബല്ആലിയ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

റുഖയ്യ സോലോംങ്ക്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ലാഫീ അല് ഔനീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

വദീഹ്  യാമാനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

വലീദ് അദ്ദുലൈംമീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

വലീദ് അന്നാഇഹീ

അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

വഷ്‘യാര് ഹൈദര് അര്ബീലീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

വാസ്വില് മുദിന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഷഅബാന് സ്വയ്യാദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സഅദ് അല് ഗാംദീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സഊദ് ശുറൈം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സകരിയ്യ ഹമാമ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സകീ ദഗസ്താനി

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സബീന മാമാത്ത്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സമീ അല് ഹസന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സയ്യിദ് റമദാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സഹല് യാസീന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സാമീ ദൌസരീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം

നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വലിഹ് സ്വാഹൂദ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

സ്വാലിഹ് ആലു ത്വാലിബ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഹനീ റിഫാഈ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഹമദ് അദ്ദുഗ് റൈറീ

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

ഹുസൈന് ആലു ശൈഖ്

ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്