มุหัมมัด ค็อยรุนนูรฺ (มาเลเซีย) - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม