อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม