อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม