อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม